Vedtægter

§1 - Navn

Foreningens navn er Bjert Idrætsforening (BIF). Hjemsted er Kolding Kommune.

§2 - Formål

Foreningens formål er at samle unge og ældre til udøvelse af idræt samt varetage idrættens interesser i lokalområdet.

§3 - Medlemskab

Som medlem kan optages enhver der vil respektere foreningens vedtægter og som betaler kontingent.

§4 – Kontingent

Ethvert medlem betaler kontingent.

Fastsættelse af kontingenter for det kommende år for de enkelte idrætsaktiviteter samt for passive medlemmer varetages af foreningsledelsen på baggrund af aktiviteternes omkostninger samt prisen i sammenlignelige omegnsklubber.

Kontingentbetaling for aktive medlemmer sker minimum for en halv sæson. For at et medlem kan deltage i turneringer under de respektive idrætter, skal kontingent for første halvdel af sæsonen være indbetalt inden turneringens start. I tilfælde af manglende betaling er foreningen berettiget til at tillægge et rykkergebyr.

Kontingent for passive medlemmer udgør kr. 200 og opkræves en gang årligt.

Foreningsledelsen har bemyndigelse til i særlige tilfælde at bevillige et medlem kontingentfrihed. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§5 - Udelukkelse

Efter beslutning af foreningsledelsen kan et medlem udelukkes fra foreningens aktiviteter såfremt vedkommende er i kontingentrestance.

Foreningsledelsen kan endvidere udelukke et medlem af foreningen, såfremt dette medlem åbenlyst modarbejder foreningens formål, eller der i øvrigt er særlig grund hertil. Afgørelsen kan af det pågældende medlem indankes for førstkommende generalforsamling, hvor generalforsamlingen med almindelig simpelt flertal tager stilling til udelukkelsen.

Såfremt medlemmet ønsker udelukkelsen prøvet for generalforsamlingen, skal dette skriftligt meddeles foreningsledelsen senest 14 dage efter at medlemmet er blevet gjort bekendt med foreningsledelsens beslutning om udelukkelse. Medlemmets indbringelse af spørgsmålet for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.

§6 - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 31. maj. Indkaldelsen annonceres i Bjert-Stenderup Avisen samt på Bjert IF’s hjemmeside.

Forslag til behandling på generalforsamling indgives skriftligt og skal være foreningsledelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen er synlige på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, såvel aktivt som passive, samt hvem foreningsledelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.

Stemmeret har alle kontingentbetalende medlemmer der er fyldt 16 år.

For aktive og kontingentbetalende medlemmer under 16 år har disses forældre stemmeret med en stemme.

Intet medlem kan stemme med mere end en stemme. Dette uanset om den pågældende er kontingentbetalende til flere af foreningens aktiviteter, eller tillige har børn, der er medlem af foreningen.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet medlem repræsentere mere end 3 fuldmagtsgivere.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal og generalforsamlingens anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal, jf. dog § 11 og § 12.

Afstemning skal, såfremt blot et medlem forlanger det, foretages skriftligt.

Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Foreningsledelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af klubsamarbejder.
  5. Behandling af evt. indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til foreningsledelsen
  7. Valg af 2 suppleanter til foreningsledelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

I tilfælde af stemmelighed ved valg til foreningsledelsen foretages omvalg mellem de pågældende. Opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages der lodtrækning.

Det reviderede regnskab skal forelægges skriftligt.

§7 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når foreningsledelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med afgivelse af forslag til dagsorden.

Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter ordinær generalforsamling.

§8 – Foreningsledelsen

Foreningsledelsen varetager den overordnede ledelse af samtlige aktiviteter under foreningen.

Foreningsledelsen består af minimum 4 medlemmer.

Ved valg til foreningsledelsen vælges ligeledes en repræsentant fra hver sportsgren i foreningen, der har et udvalg. Derved sikres gensidig information samt sikring af sportslige interesser for alle sportsgrene. Foreningsledelsen kan opdele de eksisterende arbejdsopgaver mellem sig, men samtlige bestyrelsesmedlemmer er forpligtede til at varetage hele foreningens interesser og ikke kun en enkelt idrætsaktivitet.

Foreningsledelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med minimum en formand/tegningsberettiget og kasserer.

Foreningsledelsen vælges for 1 år af gangen.

Der føres protokol over møder i foreningsledelsen og generalforsamlinger.

Til løsning af særlige sager kan foreningsledelsen nedsætte udvalg, hvis beføjelse fastsættes af foreningsledelsen. Udvalget opløses, når foreningsledelsen skønner, at udvalgets arbejde er færdiggjort.

Foreningens tegningsberettigede er formanden for BIF samt kassereren for BIF. Fuldmagt, til et ikke-medlem af foreningsledelsen, kræver den samlede foreningsledelses skriftlige accept. Fuldmagter skal tilbagekaldes på samme måde, som de er blevet udstedt.

Som regnskabskyndig støtte for kassereren kan foreningsledelsen om nødvendig rekvirere ekstern konsulentbistand.

Foreningsledelsen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.

Foreningsledelsen, eller udvalg nedsat af denne, kan forhandle samarbejdsaftaler med andre klubber. Aftalerne skal følge retningslinjer fra idrætternes overordnede organisationer. Aftalerne må ikke binde klubben ud over en sæson ad gangen.

Såfremt man ønsker en binding på mere end en sæson, skal der afholdes en generalforsamling, hvor betingelserne vedtages.

Generalforsamlingen skal orienteres om enhver aftale.

§ 9 – Udvalg

For de forskellige idrætsaktiviteter nedsættes udvalg af foreningsledelsen. Foreningsledelsen sikrer rammerne for udvalgenes arbejde.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Forretningsordenen revideres årligt og forelægges foreningsledelsen.

§10 - Regnskabsår

Klubbens regnskabsår går fra 01.04 – 31.03

§11- Vedtægter

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling og der kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som særlig punkt på dagsordenen.

§12 - Opløsning

Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse stemmer udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Hvis de to nævnte krav ikke er opfyldt, men der på generalforsamlingen er almindelig flertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses ved almindelig flertal, uanset fremmøde.

Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning opbevares dens midler hos Kolding Kommune. Disse midler skal udleveres igen, såfremt der oprettes en ny forening med et formål, der er i overensstemmelse med disses vedtægter § 2.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Sdr. Bjert den 31. maj 2023.